Komise rozhodčích MSKVS

Vítejte na stránkách Komise rozhodčích Moravskoslezského kraje. Stránky by měly sloužit jako informační centrum rozhodčím řídícím utkání krajských přeborů Moravskoslezského kraje.

 

Připomínky a náměty adresujte na mailovou adresu KR.MSKVS@CVF.CZ nebo komise@krmskvs.cz

 
S pozdravem
 
Ing. Jan Slezák
předseda KR MSKVS

Dresy pro rozhodčí soutěží MS KVS

Vážení rozhodčí,

KR MS KVS ve spolupráci s P-MS KVS se podařilo sjednotit a zajistit trika pro rozhodčí řídící soutěže MS KVS. Tímto se tato trika stávají od sezony 2020/2021 oficiálním dresem rozhodčího pro soutěže MS KVS (samozřejmě s výjimkou rozhodčích působících na listinách ČVS, kteří používají trika modrá ČVS).

Nyní KR MS KVS nabízí zajištění těchto trik i pro rozhodčí listin ČVS, kteří řídí krajské soutěže MS KVS, případně pro krajské rozhodčí "na výměnu" (pískáte třeba sobota i neděle....).

Info rozhodčím ČVS: velikost odpovídá ligovým tričkám.

Svou objednávku proveďte prostřednictvím formuláře nejpozději do 25.10.2020.

Cena je závislá na velikosti objednávky, předpoklad je do 400,-Kč.

FORMULÁŘ

Úprava výše odměn - žactvo

Na základě návrhu KR MS KVS (na podnět dodatku Rozpisu soutěží ČVS v příloze odměn rozhodčím) schválilo P-MS KVS formou Per Rollam úpravu Přílohy č.3 Rozpisu soutěží MS KVS v odměnách za výkon rozhodčích v kategorii žactva

starší žactvo - 160,-Kč/1 utkání na 2 vítězné sety
mladší žactvo - 130,-Kč/1 utkání na 2 vítězné sety
 
 
Ing. Jan Slezák
předseda KR MS KVS

Příloha č.10 k Rozpisu soutěží MS KVS pro rok 2020/21

Vzhledem k epidemiologické situaci přistoupilo P-MS KVS k opatřením při utkáních krajských přeborů MS KVS.

Zveřejňujeme přílohu č. 10 k Rozpisu soutěží MS KVS, která byla schválena předsednictvem MS KVS formou PER ROLLAM dne 14.9.2020.

Vysvětlení:

1) Každý rozhodčí musí mít u sebe a to buď v papírové, nebo v elektronické podobě prohlášení dle přílohy č. 10. Bez tohoto dokumentu nemůže rozhodčí řídit utkání a na výzvu trenéra, kapitána či dalších oprávněných osob se tímto dokumentem musí rozhodčí prokázat. Tímto neodpadá povinnost zaslání prohlášení delegačnímu pracovníku dle článku 3 odst. 5 této přílohy. 

    "Rozhodčí a delegáti musejí předložit podepsaný formulář delegačnímu pracovníkovi KR MS KVS před prvním delegovaným utkáním"
    (ideální způsob je vytisknout Prohlášení, vyplnit, podepsat, naskenovat a poslat emailem jako přílohu)
    (ID ČVS je vaše registrační číslo uvedené v osobním profilu ve VIS)


2) Rozhodčí může kontrolovat účastníky utkání dle přílohy č. 10, zda mají vyplněné prohlášení dle přílohy č. 10. V případě, že k takové kontrole dojde z jakýkoliv důvodů, musí být rozhodčím, popřípadně delegátem utkání zkontrolováni vždy všichni účastníci utkání, tzn. obě družstva, zapisovatel a další, kteří jsou uvedeni v příloze č. 10.

Předsoutěžní semináře

pozvánka

Sezona 2020/2021 - informace, přihláška

Prosím o přečtení, vyplnění a odeslání Přihlášky

Školení rozhodčích 3. třídy 2020

Komise rozhodčích MS KVS vyhlašuje školení rozhodčích 3. třídy.

Povolení libera v žákovských kategorií

Předsednictvo Moravskoslezského krajského volejbalového svazu na svém zasedání dne 4. 2. 2020 rozhodlo na základě SŘV článku 4. Rozhodlo o zrušení ustanovení rozpisu soutěží v bodě C1 odstavec 2. U soutěží krajský přebor žáků (MS-ZCI) a u soutěže krajský přebor žaček (MS-ZKY) o zrušení výjimky z Mezinárodních Pravidel Volejbalu (dále jen MPV), není povolen start libera. Na základě této skutečnosti se v soutěžích MS-ZCI a MS-ZKY s platnosti od 5. 2. 2020 povoluje start libera dle MPV.

rozhodnutí P_MSKVS libero.pdf (341574)

Aktualizace cestovních náhrad od 1.1.2020

Na základě rozhodnutí SR ČVS dochází, jako každoročně, k úpravě výše cestovného a stravného pro kalendářní rok.

Jedná se o:
Prováděcí předpis "Cestovní náhrady členů ČVS" ke směrnici č. 09/2011 "Hospodaření v ČVS" 
schválený dne: 4. prosince 2019 s účinnstí od: 1. ledna 2020

Proto dle Rozpisu soutěží krajkého přeboru MS KVS 2019/2020
Příloha č. 3 Opatření k odměňování a náhradám rozhodčích
dochází ke změně výše cestovného a stravného pro rozhodčí MS KVS při řízení utkání KP MS KVS 

 Stravné a cestovné rozhodčím MS KVS od 1.1.2020 

Memoriál Rudolfa Lišky 2019

9. ročník turnaje rozhodčích Moravskoslezského kraje a jejich hostů.

Sezóna 2019/2020 - informace a přihláška

Prosím o přečtení, vyplnění a odeslání.

Výklad pravidla "Dokončená rozehra"

Jak jsem na semináři slíbil, po ověření na ligovém semináři upřesňuji výklad pravidla o dokončené rozehře.

Pravidlo 6.1.3

..........

Dokončená rozehra je posloupnost činností ve hře, jejichž výsledkem je udělení bodu. Toto zahrnuje udělení trestu a ztrátu podání z důvodu překročení časového limitu pro podání.

Znamená to, že za dokončenou rozehru se považuje i:

1. udělení trestu (tedy ČK jejímž důsledkem je ztráta podání a bod pro soupeře)

2. ztrátu podání (samozřejmě s bodem) z důvodu překročení 8 sekund pro podání.