Zápis č. 14 ze dne 5.5.2015

23.06.2015 15:52

ZÁPIS č. 14/2015

 

z 14. schůze KR MSKVS konané v Hlučíně dne 5. 5. 2015.

 

Přítomni:         pp. Ing. J. Slezák, R. Bohačík, Mgr. V. Kovář, W. Cigán, Z. Grabovský

Omluveni:       ------

Hosté:             ------

 

Zasedání zahájil a dále řídil předseda KR p. Slezák.

A/     Kontrola úkolů

-     02/09 – trvá (do 22. 5. 2015) / hledat nové vhodné uchazeče o získání kvalifikace rozhodčí III. třídy

-     02/12 – trvá (nově do 23. 6. 2015) / připravit návrh termínů a organizace předsoutěžních seminářů

-     01, 02/13 – splněno

B/      Hlavní program

1.    Tvorba plánu práce na 2. pololetí 2015

-     KR schválila po úpravách plán práce na 2. pololetí 2015 předložený p. Bohačíkem (Příloha č. 1)

2.    Rozhodčí MS KVS – příprava přihlášky na sezonu 2015/2016

-     KR schválila podobu a obsah přihlášky rozhodčího k řízení KP v soutěžním období 2015/2016 předloženou Ing. Slezákem. Přihláška bude k dispozici pouze v podobě webového formuláře. KR schválila výjimku pro rozhodčí Kunčíka a Barteczka, kteří nejsou vybaveni výpočetní technikou.

3.    Konečné organizační zabezpečení školení rozhodčích III. (II.) třídy

-     z oslovených rozhodčích III. třídy přijal nabídku na zvýšení kvalifikace pouze Ing. Bariš,

-     k dnešnímu dni je přihlášeno 12 nových zájemců o získání III. třídy rozhodčího volejbalu,

-     pozvánky s organizačními pokyny byly všem zaslány,

-     personální a materiální potřeby zajištěny, termíny 23. – 24. 5. a 6. 6. 2015 potvrzeny.

4.    Příprava schůze s předsedy jednotlivých KR OVS

-     KR stanovila termín společného zasedání na 23. 6. 2015 v zasedací místnosti sídla MS KVS a schválila program schůze.

5.    Příprava a organizace semináře pro výkon funkce 2RO-II.

-     vzhledem k výsledkům minulého semináře, vyjádření absolventů a všeobecnému nedostatku rozhodčích, rozhodla KR oslovit pouze rozhodčí Ing. Bariše a Bc. Gilla. Termín bude upřesněn na příštím zasedání.

C/     Různé

-     Ing. Slezák – informoval členy komise o zajištění místa pořádání turnaje rozhodčích ve Frýdlantu n. O.

-     Ing. Slezák představil webové stránky KR MSKVS

-     Ing. Slezák informoval o chystaném novém vzhledu VISu a webu MSKVS

 

D/     Nové úkoly

-     01/14 – Zajistit distribuci informace o přihlášce rozhodčích k řízení utkání KP 2015/2016
Z:    Ing. Slezák                                                                     T:   31. 5. 2015

-     02/14 – Zajistit pozvání účastníků společného zasedání a zajištění prostor.
Z:    Ing. Slezák                                                                     T:   31. 5. 2015

E/      Aktualizace příští schůze

 

15. zasedání KR MSKVS se uskuteční společně s předsedy KR OVS dne 23. 6. 2015 v 16:00 hod. v Ostravě, sídlo MS KVS.

Program:

1.      Úvod - uvítání, schválení programu

2.      závěrečná zpráva KR KVS sezony 2014/2015

3.      závěrečná zpráva školení RO III. a II. třídy

4.      zprávy o rozhodčích, soutěžích a činnosti KR OVS

5.      plán činnosti na sezonu 2015/2016

6.      informace z KR ČVS

7.      průběžná situace ve sboru rozhodčích KVS na sezonu 2015/2016

8.      diskuze

9.      závěr.

 

 

Přílohy:   č. 1 - Plán práce KR na 2. pololetí 2015

 

Zapsal:     Radek Bohačík                                                       Ing. Jan Slezák

                 člen KR MSKVS                                                 předseda KR MS KVS