Zápis č. 15 ze dne 23.6.2015

14.07.2015 19:29

ZÁPIS č. 15/2015

 

z 15. schůze KR MSKVS konané v Hlučíně dne 23. 6. 2015.

 

Přítomni:         pp. Ing. J. Slezák, R. Bohačík, Mgr. V. Kovář, W. Cigán, Z. Grabovský, JUDr. I. Štefek, B. Habarta

Omluveni:       pp. R. Labuda (KR OVS F-M)

Hosté:            pp. Ing. M. Nádvorník (předseda MS KVS), Ing. J. Piprek (sekretář MS KVS), T. Kavala (STK MSKVS)

 

Zasedání zahájil a dále řídil předseda KR p. Slezák, který přivítal přítomné předsedy KR OVS a hosty MS KVS Ing. Nádvorníka, Ing. Pipreka a p. Kavalu.

A/     Kontrola úkolů

-     02/09 – splněno
-     02/12 – splněno
-     01, 02/14 – splněno

B/      Hlavní program

1.    Schválení programu
        -     V úvodu požádal Ing. Slezák přítomné o schválení programu zasedání (byl součástí pozvánky). Program byl bez připomínek a doplňků schválen.

2.    Závěrečná zpráva KR KVS soutěžního období 2014/2015
        -     Přítomni vzali na vědomí Závěrečnou zprávu KR MSKVS soutěžního období 2014/2015 přednesenou Ing. Slezákem (Příloha 1).

3.    Závěrečná zpráva školení rozhodčích III. a II. třídy
        -     Přítomni vzali na vědomí Závěrečnou zprávu školení rozhodčích III. a II. třídy přednesenou Mgr. Kovářem
(Příloha 2).

4.    Zprávy o rozhodčích, soutěžích a činnosti KR OVS
        -     Předsedové KR OVS seznámili přítomné se stavem a děním v oblasti rozhodčích ve svých okresech. Za KR OVS F-M přednesl informace p. Cigán za omluveného p. Labudu.

5.    Plán činnosti na soutěžní období 2015/2016
        -     Ing. Slezák seznámil přítomné s hlavními plánovanými činnostmi na následující období

i.    Seminář výkonu funkce 2RO-II. - 15.8.2015 Raškovice
ii.   "Memoriál Rudolfa Lišky" rozhodčích MS KVS (6.ročník) - 29.8.2015 Frýdlant n.O.
iii.  Předsoutěžní semináře - 5. a 11.9.2015 Ostrava
iv.  Seminář výkonu funkce 2RO-I. - 2.1.2016 Ostrava
v.   Školení rozhodčích III. (II.) třídy - jaro 2016
vi.  Výchova nově vyškolených a mladých rozhodčích-"Komisař-vychovatel" - průběžně

6.    Informace z KR ČVS
        -     Přítomní vzali na vědomí zprávu podanou Ing. Slezákem ze zasedání „krajánků“ s KR ČVS

i.    celkové hodnocení ligových rozhodčích v soutěžním období 2014-15
ii.   změny v „Kritériích hodnocení rozhodčích“ pro soutěžní období 2015-16
iii.  příprava kvalifikací na ligové listiny
 
7.    Průběžná situace ve sboru rozhodčích KVS na soutěžní období 2015/2016
-    Vzhledem k termínu 30. 6. 2015 odevzdání přihlášek rozhodčích k řízení KP bude o konečném výsledku informováno nejpozději na předsoutěžních seminářích. Prozatím lze konstatovat, že bylo osloveno 85 rozhodčích včetně ligových
-    Krajské listiny rozhodčích budou sestaveny dodatečně po přihlášení všech rozhodčích KVS

 

C/     Různé

-     Ing. Nádvorník – na závěr zasedání poděkoval předsedům KR OVS i celé KR MS KVS za dosavadní práci a popřál jim mnoho úspěchů do další práce

 

D/     Nové úkoly

-    01/15 – po obdržení všech přihlášek sestavit listiny rozhodčích MS KVS a provést delegace na utkání KP MS KVS 2015/2016
Z:    Ing. Slezák                                                                     T:   do začátku KP

-    02/15 – hledat nové vhodné uchazeče o získání kvalifikace rozhodčí III. třídy
Z:    předsedové KR OVS                                                          T:   průběžně

-    03/15 – zajistit organizačně seminář výkonu funkce 2RO
Z:    Ing. Slezák                                                                     T:   do termínu semináře

-    04/15 – zajistit organizačně turnaj rozhodčích
Z:    KR+STK                                                                         T:   do termínu turnaju

-    05/15 – zajistit organizačně předsoutěžní semináře rozhodčích
Z:    Ing. Slezák                                                                     T:   do termínu seminářů

-    06/15 – připravit organizační zajištění a personální obsazení projektu "Komisař-vychovatel"
Z:    p. Grabovský                                                                  T:   do příštího zasedání

E/      Aktualizace příští schůze

 

16. zasedání KR MSKVS se uskuteční dle pozvánek.

Program: Dle potřeby a plánu práce

 

 

Přílohy:
    č. 1 - Závěrečná zpráva KR KVS soutěžního období 2014/2015
    č. 2 - Závěrečná zpráva školení rozhodčích III. a II. třídy

 

Zapsal:     Radek Bohačík                                                       Ing. Jan Slezák

                 člen KR MSKVS                                                 předseda KR MS KVS