Zápis č. 16 ze dne 14.9.2015

18.03.2016 10:11

ZÁPIS č. 16/2015

 

z 16. schůze KR MSKVS konané v Hlučíně dne 14. 9. 2015.

 

Přítomni:         pp. Ing. J. Slezák, R. Bohačík, Mgr. V. Kovář, W. Cigán, Z. Grabovský

Omluveni:       -----

Hosté:             -----

 

Zasedání zahájil a dále řídil předseda KR p. Slezák.

A/     Kontrola úkolů

-     01, 03, 04, 05, 06/15 – splněno

-     02/15 – trvá (hledat nové vhodné uchazeče o získání kvalifikace rozhodčí III. třídy)

B/      Hlavní program

1.    Seminář výkonu funkce 2RO-II.

-     KR vzala na vědomí zprávu přednesenou Ing. Slezákem (Příloha č. 1)

2.    Turnaj rozhodčích /“Memoriál Rudolfa Lišky“

-     KR vzala na vědomí zprávu přednesenou Ing. Slezákem (Příloha č. 2)

3.    Předsoutěžní semináře rozhodčích

-     KR vzala na vědomí zprávu přednesenou Ing. Slezákem (Příloha č. 3)

4.    Listiny rozhodčích MS KVS a delegace na sezonu

-     KR potvrdila listiny rozhodčích schválených „per rollam“ následovně:

                                           i.          listina „A“ – rozhodčí s právem řídit všechna utkání KP MS KVS zejména KP M1 (RO s příslušností k listinám ČVS a rozhodčí Kacíř, Cigán, Bariš, Habarta, Grossmann, Šrámek)

                                         ii.          listina „B“ – rozhodčí s právem řídit všechna utkání KP MS KVS mimo KP M1 (všichni RO s výjimkou listiny „A“ a nově vyškolených RO 3. třídy)

                                       iii.          listina „C“ – rozhodčí s právem řídit utkání mládeže KP MS KVS a výjimečně dle potřeby KP Z2 (nově vyškoleni rozhodčí 3. třídy)

-     KR schválila provedené delegace rozhodčích na KP MS KVS do konce roku 2015

5.    Výchova nových rozhodčích

-     KR schválila návrh organizačního a personálního zajištění projektu „Komisař-vychovatel“ předneseného p. Grabovským.

                                           i.          sledovaní rozhodčí – pp. Bruncková, Mertl, Urbánková, Grabovská, Masař, Friedelová, Podešvová, Peregrimová, Večeřa, Vítek, Kylnarová

                                         ii.          průběžné přidělování komisařů dle jejich vytížení

                                       iii.          komisaři-vychovatelé – pp. Grabovský, Kovář st., Slezák, Kavala, Bohačík, Duraj, Antušák, v případě potřeby další zkušení rozhodčí

6.    Aktivní rozhodčí pro sezonu 2015/2016

-     KR schválila seznam aktivních rozhodčích pro sezonu 2015/2016. Je zveřejněn na stránkách KR MS KVS https://www.kr-mskvs.cz/products/adresar-rozhodcich-kp-2015-2016

 

C/     Různé

-     Ing. Slezák informoval o umístění dalších dokumentů na stránkách KR MS KVS https://www.kr-mskvs.cz/dokumenty (kilometrická tabulka, odměny a cestovní náhrady, pravidla volejbalu, hrací protokol)

D/     Nové úkoly

-     --------

E/      Aktualizace příští schůze

 

17. zasedání KR MSKVS se uskuteční 26. 10. 2015 v 16:00 hodin v Hlučíně (restaurace Triangl).

Program: Dle potřeby a plánu práce

 

 

Přílohy:   č. 1 – Závěrečná zpráva semináře výkonu funkce 2RO-II.

                 č. 2 – Zpráva turnaje rozhodčích

                 č. 3 – Závěrečná zpráva předsoutěžních seminářů

 

                  

 

 
 

 

 

 

Zapsal:     Radek Bohačík                                                                                             Ing. Jan Slezák

                 člen KR MSKVS                                                                                   předseda KR MS KVS